Заповнюємо додаток 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи

Заповнюємо додаток 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи

24.04.12

Державна податкова служба України 29 березня 2012 року у редакції журналу „Вісник податкової служби України” провела „гарячу” телефонну лінію на тему декларування доходів громадян, отриманих у 2011 р., за участю заступника директора Департаменту — начальника Управління адміністрування податків на доходи фізичних осіб Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України Сергія НАУМОВА.

Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час „гарячої” телефонної лінії.

1. Яку загальну площу відображає державний службовець у розділі ІІІ «Відомості про нерухоме майно» додатка 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи: всю площу нерухомого майна (іншого об’єкта нерухомого майна) чи тільки частину площі, власником якої він є?

Пунктом 3 наказу Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1395 (далі — Інструкція № 1395) передбачено, що додаток 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) заповнюють та подають лише державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посад державного службовця або в органах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, міського голови.

При цьому зазначені особи у випадках та обсягах, визначених законами, заповнюють та подають лише додаток 7 до податкової декларації без заповнення і подання податкової декларації та додатків 1 — 6 до неї.

У розділі III «Відомості про нерухоме майно» додатка 7 до податкової декларації зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності декларанта і членів його сім’ї станом на кінець звітного року як на території України, так і за її межами.

Кожний об’єкт нерухомого майна відображається у відповідному рядку окремо із зазначенням його місцезнаходження (країни, населеного пункту) і загальної площі (квадратних метрів).

При цьому площа майна, що належить власнику, зокрема державному службовцю, зазначається у документі, який підтверджує право власності на нерухоме майно.

Відповідно до п. 8.4 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Мі­н’юс­ту України від 07.02.2002 р. № 7/5, свідоцтво про право власності містить, зокрема, інформацію щодо виду спільної власності та розміру часток, якщо майно належить на праві спільної часткової власності, та опис об’єк­та нерухомого майна (дані про будівлі, споруди, їх частини, загальну та житлову площі).

Таким чином, у розділі ІІІ «Відомості про нерухоме майно» додатка 7 до податкової декларації державний службовець відображає тільки той розмір загальної площі майна або його частину (м2), які належать йому на підставі документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно.

2. Чи застосовується відповідальність за невідображення державним службовцем у додатку 7 до податкової декларації доходів членів сім’ї?

Відповідно до ст. 13 Закону України від 16.12.93 р. № 3723­XII «Про державну службу» (далі — Закон № 3723) особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця третьої — сьомої категорій, подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану податкову декларацію. У податковій декларації зазначаються відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, а у додатку до податкової декларації — відомості про членів сім’ї.

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця першої та другої категорій, повинна зазначити в податковій декларації також відомості про належні їй та членам її сім’ї нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери.

Додаток 7 до податкової декларації заповнюють та подають лише державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, особи, які претендують на зайняття посад державного службовця або в органах місцевого самоврядування; судді, кандидати на обрання суддею, народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Респуб­ліки Крим, міських рад та на посаду сільського, селищного, міського голови.

При цьому такі особи у випадках та обсягах, визначених законами, заповнюють та подають лише додаток 7 до податкової декларації без заповнення і подання податкової декларації та додатків 1 — 6 до неї.

У разі якщо обов’язок щодо подання податкової декларації для зазначених осіб встановлено розділом IV Податкового кодексу, такі особи також запов­нюють і подають декларацію та відповідні додатки до неї (п. 3 Інструкції № 1395).

Отже, враховуючи те, що додаток 7 до податкової декларації має інформаційний характер, відповідальності за незазначення у ньому інформації про доходи членів сім’ї державного службовця чинним законодавством не передбачено.

За якою податковою адресою повинна подавати річну податкову декларацію та сплачувати ПДФО фізична особа, якщо вона зареєстрована (прописана) в одному місці, а дохід отримує в іншому?

Згідно зі ст. 29 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Відповідно до п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі —Податковий кодекс) податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки органу ДПС, у якому перебуває на обліку платник податків.

Платник податків — фізична особа зобов’язаний визначити свою податкову адресу. Податковою адресою платника податків — фізичною особою визнається місце його проживання, за яким він береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби. Такий платник може мати одночасно не більше ніж одну податкову адресу (п. 45.1 ст. 45 Податкового кодексу).

Отже, платник податків, який відповідно до норм чинного законодавства зобо­в’язаний (має право) подати річну податкову декларацію, але в цей час проживає не за місцем реєстрації (прописки), а в іншому місці, має подати декларацію до органу ДПС за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

3. Де у додатку 7 до податкової декларації відображаються суми, сплачені при користуванні кредитною карткою у разі неодноразового зняття та поповнення рахунку?

Згідно з п. 8.13 Інструкції № 1395 у рядку 4 розділу VI «Відомості про зобов’язання фінансового характеру» додатка 7 до податкової декларації зазначається сума сплачених протягом звітного року платежів за договорами позики (кредиту) на погашення основної суми позики (кредиту).

Відповідно до Методики формування небанківськими фінансовими установами резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками, придбаними цінними паперами, іншими видами заборгованості, визнаними нестандартними, затверд­женої розпорядженням Держфінпослуг України від 04.06.2004 р. № 912, кредити — це грошові кошти, надані фінансовою установою клієнту в розмірі та на умовах, установлених відповідним договором.

Кредитна картка — іменний платіжно-розрахунковий документ, який видають банки або торговельні фірми своїм клієнтам для оплати необхідних для них товарів і послуг, придбаних у кредит.

У разі отримання кредиту за кредитною карткою одержувач такої послуги (фізична особа) повинен погасити отриману суму в розмірах та на умовах, установлених відповідним договором.

Таким чином, у разі отримання кредиту за допомогою кредитної картки та його погашення у звітному році державному службовцю потрібно зазначити суму сплачених платежів на погашення основної суми такого кредиту в розділі VI додатка 7 до податкової декларації. При цьому в разі неодноразового зняття та поповнення рахунку державний службовець може звернутися до банку, яким було надано кредитну картку, з метою отримання виписки щодо руху коштів на його рахунку за звітний рік.

4. Чи поширюється рішення Конституційного суду України від 13.04.2012 р. № 6-рп/2012 (далі — рішення № 6-рп/2012) на порядок заповнення державними службовцями податкової декларації?

Пунктом 3 Інструкції № 1395 визначено коло осіб, які заповнюють та подають додаток 7 до податкової декларації без заповнення і подання податкової декларації та додатків 1 — 6 до неї.

Рішення № 6­рп/2012 щодо відповідності Конституції України (конституційності) п. 2 частини першої ст. 7 та п. 2 розділу VIII «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України 07.04.2011 р. № 3206­VI «Про засади запобігання і протидії корупції» стосується виключно норм зазначеного Закону та порядку заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру і не поширюється на порядок подання податкової декларації, зокрема додатка 7 до декларації.

5. У який термін фізична особа повинна сплатити суму податкового зобов’язання, донараховану органом ДПС?

Відповідно до п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Згідно з п. 57.3 ст. 57 вищезазначеного Кодексу в разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобо­в’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення­рішення, крім випадків, коли протягом цього строку такий платник розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Таким чином, сума податкових зобо­в’язань, донарахована органом ДПС фізичній особі, сплачується платником податку до бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення­рішення.

6. Як визначити членів сім’ї фізичної особи з метою заповнення нею додатка 7 до податкової декларації?

Відповідно до п. 8.7 Інструкції № 1395 у рядку 7 додатка 7 до податкової декларації зазначаються відомості щодо членів сім’ї декларанта (ступінь родинного зв’язку, прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті)).

Для визначення членів сім’ї осіб, зазначених у абзаці першому п. 3 розділу II Інструкції № 1395 (крім народних депутатів України), слід керуватися Сімейним кодексом України від 10.01.2002 р. № 2947-III (далі — Сімейний кодекс).

До членів сім’ї народного депутата України належать дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти.

У додатку 7 до податкової декларації суддя зазначає відомості стосовно членів його сім’ї та осіб, з якими він спільно проживає або пов’язаний спільним побутом.

Відповідно до п. 2 ст. 3 Сімейного кодексу сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (ст. 6 Сімейного кодексу).

7. Який алгоритм розрахунку ПДФО, якщо протягом звітного року фізична особа отримувала доходи від декількох податкових агентів у вигляді заробітної плати та за цивільно-правовими договорами і при цьому загальна сума такого доходу сукупно перевищила десятикратний розмір мінімальної заробітної плати?

Для платника податку — фізичної особи, який отримує дохід від двох і більше податкових агентів, насамперед потрібно визначити необхідність подання податкової декларації за звітний рік. Із цією метою визначається загальний оподатковуваний дохід за кожен місяць звітного року, в якому отримувались доходи від різних податкових агентів, шляхом додавання отриманого доходу від цих агентів за кожен окремо взятий календарний місяць. Якщо загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, платник податку зобов’язаний подати податкову декларацію за результатами звітного податкового року.

Інформацію щодо сум нарахованого доходу, застосованих податкових пільг, утриманого єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) та утриманого податку на доходи фізичних осіб платник податку отримує у вигляді довідки від роботодавців — податкових агентів.

Платники податку, які подають податкові декларації за податковий (звітний) рік згідно з пп. «є» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу, застосовують ставку податку 17% до частини оподатковуваного доходу, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Таким чином, сума перевищення розраховується за кожним окремим місяцем, у якому платник податків отримував дохід від декількох податкових агентів.

Алгоритм перерахунку податку на доходи фізичних осіб у разі отримання доходів від декількох податкових агентів здійснюється таким чином:

визначається загальна сума місячного оподатковуваного доходу, в якому платник податків отримував дохід від декількох податкових агентів;

для визначення суми доходу, яка підлягає оподаткуванню за ставкою 17%, сума загального місячного доходу зменшується на суму, що дорівнює десятикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;

визначається місячна сума ЄСВ для доходу, що не перевищує десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;

визначається сума ЄСВ, на яку потрібно зменшити дохід, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат, для визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставкою 17% шляхом зменшення місячної суми ЄСВ на суму ЄСВ із доходу до десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року;

визначається база оподаткування за ставкою 17%, для чого дохід, який оподатковується за ставкою 17%, зменшується на відповідну суму ЄСВ;

визначається сума податку за ставками 15 та 17% з відповідної бази оподаткування;

порівнюється розрахункова місячна сума податку із сумою податку, фактично утриманою за даний місяць. У разі перевищення місячної розрахункової суми податку над фактично утриманим податком за рік платник відображає в декларації суму податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, і самостійно сплачує податок.

„Гарячу” телефонну лінію проведено

за сприяння Департаменту взаємодії із засобами

масової інформації та громадськістю ДПС України

Головна сторінка / Консультаційний центр / Гарячі лінії /

Понравился материал? Поделись с друзьями.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


О проекте

© 2019 DPA.CV.UA. Все права защищены.

Копирование материалов разрешено только с обязательным указанием прямой, активной и открытой к индексации гиперссылки на dpa.cv.ua. . 18+